Ciąg dalszy prac związanych z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę

Ciąg dalszy prac związanych z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę


Gmina Daszyna od 2018r. realizuje projekt inwestycyjny pn.UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA". Realizacja możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączna, przewidywana kwota nakładów inwestycyjnych to blisko 16 mln zł, w tym dotacja z UE wynosi ponad 11 mln pln.

Główny cel realizowanego projektu to stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla MŚP do lokalizacji swoich firm, a następnie do ich sukcesywnego rozwoju poprzez inwestycje na przygotowanym przez Gminę terenie inwestycyjnym. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w sektorze MŚP na terenie gminy.

Do dnia dzisiejszego zakończono roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu gazu ziemnego średniego ciśnienia, umożliwiającego przyłączenie nowych odbiorców – przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w obrębie PGR Koryta. W trakcie realizacji są roboty budowlane dotyczące modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Korytach, sieci wodociągowe. Planowany termin zakończenia projektu to wiosna 2021r.

Realizacja projektu jest korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na polepszenie warunków życia mieszkańców; wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy; zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.