Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu".

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu".

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu".

Przedmiotem projektu jest adaptacja i rozbudowa budynku w Drzykozach w celu utworzenia Ośrodka Wsparcia społecznego dla osób starszych w Drzykozach Gmina Daszyna. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach – budowa właściwa - działka nr 14/2; 15/1 obręb Drzykozy; przyłączenie do sieci – działka nr 48/2; 103; 65; 101; 107; 100; 85 – obręb Gąsiorów; nr 2; 15/2; 15/1 – obręb Drzykozy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość to 8 905 797,14 zł. Kwota dofinansowania 5 698 777,99 zł.

Głónym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych - terapeutyczno - opiekuńczych dla osób starszych oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego.Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia z tytułu przejęcia funkcji opieki dziennej i stałej nad osobami starszymi poprzez planowany ośrodek wsparcia.

Ponadto efektem ma być zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym, zależnym, dostępu do przyjaznych form opieki oraz form aktywnego spędzenia czasu oraz aktywnego włączenia się osób starszych w życie publiczne i zawodowe.

Władze Gminy Daszyna stawiają na rozwój potencjału społecznego wskazanego obszaru. W tym celu od dłuższego czasu planują i podejmują się realizacji zadań logicznie ze sobą powiązanych, bowiem kompleksowość realizowanych inwestycji jest gwarantem osiągnięcia zamierzonych celów. Dotychczas działania te skoncentrowane były na stworzeniu na terenie gminy nowoczesnej infrastruktury technicznej, wspierającej możliwość rozwoju opieki społecznej w środowisku lokalnym oraz działania służące ograniczeniu na terenie gminy emisji zanieczyszczeń powietrza. Jednym z kluczowych elementów całościowej strategii służącej rozwojowi społecznej opieki w środowisku lokalnym jest powstanie odpowiednio dostosowanej infrastruktury technicznej, stwarzającej warunki do wprowadzenia nowoczesnej oferty usług społecznych dla osób starszych i niesamodzielnych, która z jednej strony pozwoli na włączenie społecznej tej grupy docelowej, z drugiej zaś pozwoli na aktywizację zawodową opiekunów faktycznych tej grupy osób, a także stworzy warunki dla powstania nowych miejsc pracy w opiece społecznej. Oczekuje się, że wszystkie wymienione elementy, w konsekwencji przełożą się na napływ, na teren gminy, nowych mieszkańców chętnie osiedlających się na terenach dobrze zarządzanych i dynamicznie się rozwijających. Władze gminy liczą na to, że realizacja projektu stanowić będzie swoisty impuls dla stworzenia nowoczesnego systemu opieki społecznej w środowisku lokalnym. Oczekiwany wpływ projektu na rozwój społeczny gminy, niewątpliwie wzmacnia zasadność aplikowania o środki unijne. Wnioskowany projekt przewiduje inwestowanie służące osiągnięciu powyższych celów.

Inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji i rozbudowy istniejącego obiektu w Drzykozach nr 7 w celu przystosowania go do pełnienie funkcji nowoczesnego, kompleksowego Ośrodka Wsparcia społecznego dla osób starszych oraz utworzenie w związku z tym 70 nowych miejsc pracy. Przyjęta ilość personelu pozwoli na spełnienie najwyższych standardów jakościowych.

W skład personelu wchodzą:

• dyrektor – 1 etat

• kierownik działu t-o – 1 etat

• kierownik działu a-b – 1 etat

• opiekunowie – 20 etatów

• pielęgniarki – 12 etatów

• technik fizjoterapeuta – 3 etaty

• instruktorzy terapii zajęciowej – 5 etatów

• pracownicy socjalni – 2 etaty

• pokojowe – 8 etatów

• kucharka – 3 etaty

• pomoc kuchenne – 4 etaty

• magazynier – 1 etat

• praczka - 3 etaty

• konserwator – 2 etaty

• administrator – 2 etat

• pracownik administracyjny – 2 etaty

W całym budynku Usług Pomocy Społecznej w Drzykozach przewidziano pokoje opieki na pobyt stały dla 30 osób i pobyt dzienny w nowej dobudowanej części dla 50 osób. W całym budynku znajdować się będzie 34 pokoje z czego 18 pokoi dla pobytu stałego i 16 pokoi dla pobytu dziennego. W pozostałych pomieszczeniach budynku znajdować się będą pomieszczenia do obsługi i funkcjonowania obiektu takie jak: świetlica, kuchnia, biblioteka, sala rehabilitacji, sala terapii zajęciowej, sale dziennego pobytu w których odbywać się będą zajęcia fakultatywne dla sprawnych ruchowo, pomieszczenia techniczne i lecznicze, na poddaszu części dobudowanej znajdować się będą pomieszczenia administracyjne oraz pokoje specjalistów.

Na poddasze zapewniony będzie dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach za pomocą windy osobowej znajdującej się w duszy klatki schodowej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku. Do pobytu stałego przewidziano 18 pokoi w tym: 12 pokoi dwuosobowych i 6 pokoi jednoosobowych. Pokoje jednoosobowe znajdować się będą w części wschodniej adaptowanego budynku po starej szkole na I piętrze. Dla pobytu dziennego przewiduje się pokoje do odpoczynku w ilości 16 pokoi 2 osobowych które znajdować się będą w nowej części na piętrze. W pokojach tych będą umieszczane osoby które są w podeszłym wieku i nie będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach fakultatywnych, które odbywać się będą na parterze przedmiotowego budynku.

W 12 pokojach do pobyty dziennego znajdować się będą aneksy kuchenne w których będzie można zrobić posiłek o każdej porze dnia bez względu na działającą kuchnię. W pokojach tych przebywać będą często osoby niepełnosprawne przywożone na wózkach do całodniowej opieki które mogą spać (odpoczywać) w czasie trwania obiadu bądź śniadania. Posiłki te często będzie trzeba odgrzewać więc będą przygotowywane w aneksie kuchennym.

Realizacja projektu obejmuje adaptację i rozbudowę budynku w Drzykozach wraz z obiektami towarzyszącymi na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych, w tym:

• wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, w tym przystosowanie obu obiektów dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu

• wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych

• wykonanie instalacji elektrycznych

• zakup nieruchomości

• wyposażenie