Dom Pomocy Społecznej w Gminie Daszyna. Trwa realizacja projektu „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu"

Kopia Gmina Daszyna kontynuuje realizację projektu pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu"

W Gminie Daszyna, trwa realizacja projektu „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu".

W ramach realizacji zadania promowane będzie bezpośrednio efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi i łagodzenie skutków zmian klimatu, a pośrednio promowana będzie różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez wykorzystanie w projekcie energooszczędnych rozwiązań, zmniejszających zapotrzebowanie na energię konwencjonalną ze źródeł kopalnych, zapobieganie emisji zanieczyszczeń.

Głónym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych - terapeutyczno - opiekuńczych dla osób starszych oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego.Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia z tytułu przejęcia funkcji opieki dziennej i stałej nad osobami starszymi poprzez planowany ośrodek wsparcia.

Ponadto efektem ma być zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym, zależnym, dostępu do przyjaznych form opieki oraz form aktywnego spędzenia czasu oraz aktywnego włączenia się osób starszych w życie publiczne i zawodowe.

Inwestorem i Beneficjentem głównym jest Gmina Daszyna. Beneficjentami końcowymi są mieszkańcy: gminy i gmin sąsiednich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość to 8 905 797,14 zł. Kwota dofinansowania 5 698 777,99 zł.

Zobacz pierwszy oddcinek programu poświęconemu budowie DPS w Drzykozach: