Inwestycja realizowana w 85% z dofinansowania w ramach RPO

Inwestycja realizowana w 85% z dofinansowania w ramach RPO


Realizowany przez Gminę Daszyna projekt inwestycyjny pn.UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA" zbliża się do zakończenia robót budowlanych. Obecny postęp robót daje przekonanie, że zostaną one ukończone w zaplanowanym terminie tj. na początku II kwartału 2021r.

Inwestycja, której początki sięgają 2018r., realizowana jest przy 85% dofinansowaniu do kosztów kwalifikowanych, ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – dotacja ta sięga około 11 mnl pln.

Przedsięwzięcie wpisuje się w typ projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; działanie II.1. Otoczenie biznesu, poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne – cel szczegółowy – lepsze warunki do rozwoju MŚP.

Projekt obejmuje uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębie PGR Koryta w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym niezbędną rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę w zakresie:

- kompleksowej modernizację i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Korytach w zakresie podniesienia wydajności stacji do poziomu 5.000 m3/dobę,

- podniesienia wydajności ujęcia wody w Mazewie min poprzez modernizację odprowadzenia wód popłucznych

- budowy oraz wymiany fragmentów sieci wodociągowej w obrębie obu SUW

Ponadto projekt obejmuje budowę sieci gazowej, zaopatrującej w to paliwo tereny inwestycyjne.

Do dnia dzisiejszego zakończono roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu gazu ziemnego średniego ciśnienia. Roboty budowlane dotyczące modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Korytach są w fazie końcowej realizacji. Roboty budowlane dotyczące budowy i wymiany sieci wodociągowej są w trakcie realizacji, a ich ukończenie zaplanowano na marzec 2021r.

Planowany termin odbioru końcowego i oddania do użytkowania powstałej w ramach projektu infrastruktury to II kwartał 2021r.

Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla MŚP do lokalizacji swoich firm, a następnie do ich sukcesywnego rozwoju poprzez inwestycje na przygotowanym przez Gminę terenie inwestycyjnym. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w sektorze MŚP na terenie gminy.