Modernizacja hydroforni w Korytach jest już na etapie końcowym

IMG_2409


Gmina Daszyna kończy projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA". Według stanu na dzień dzisiejszy, zakłada się że roboty budowlane zostaną ukończone w zaplanowanym terminie tj. na początku II kwartału 2021r. Do dnia dzisiejszego zakończono roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu gazu ziemnego średniego ciśnienia. Roboty budowlane dotyczące modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Korytach są w fazie końcowej realizacji. Roboty budowlane dotyczące budowy i wymiany sieci wodociągowej są w trakcie realizacji.

Inwestycja uzyskała 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych ze środków RPO WŁ 2014-2020, co stanowi około 11 mnl pln.

Realizacja projektu przyczyni się w sposób wymierny do realizacji celów założonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Cel strategiczny opisany w 1 Filarze – Spójność gospodarcza został sformułowany jako „Region wykorzystujący potencjał endogeniczny do rozwoju inteligentnej gospodarki, oparty na kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców". W ramach celu strategicznego formułowane są cele operacyjne, a z kolei w celach operacyjnych zawierają się strategiczne kierunki działań. Inwestycja wpisuje się bezpośrednio w Cel operacyjny 1 Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji oraz Strategiczny kierunek działań 1.1. Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych ppkt. 1.1.2 rozwój nowoczesnych technologii dla kluczowych przemysłów regionu. Założeniem jest rozwój nowoczesnych technologii (biotechnologie, nanotechnologie i zaawansowane materiały, mechatronika, technologie komunikacyjne i informatyczne) dla kluczowych przemysłów regionu (zwłaszcza przemysłu włókienniczego, energetycznego, medycznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-spożywczego, meblowego, materiałów budowlanych, maszynowego i elektromaszynowego, eko-przemysłów), m. in. poprzez: wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i procesów dyfuzji rozwiązań innowacyjnych do gospodarki, inicjowanie przedsięwzięć i rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych technologii, ich znaczenia i możliwości zastosowania w kluczowych przemysłach regionu, promocję podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie.

Przedmiotowy projekt realizuje powyższe cele, poprzez działania na rzecz transferu wyników badań do przedsiębiorstw; zakłada wykorzystanie wyników samodzielnie prowadzonych prac B+RT podczas wdrożenia nowych produktów czy udoskonaleniem już istniejących w przedsiębiorstwie. Projekt zakłada wdrożenie najnowszych technologii, nie stosowanych dłużej niż 3 lata na świecie.

Podkreślić należy, że projekt również wpisuje się w Cele operacyjny 3. Zintegrowany środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki, strategiczny kierunek działań 3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego ppkt 3.2.1 poprawa konkurencyjności MŚP. Projekt jest inwestycją produkcyjną oraz usługowych, uwzględniającą innowacyjne rozwiązania technologiczne (produktowych, procesowych), nie technologiczne (organizacyjnych, marketingowych) oraz a także jest eko-innowacją. Projekt w oczywisty sposób przyczynia się do tworzenia i zachowania trwałych miejsc pracy, rozwoju MŚP działających w sektorze wysokich technologii, wykorzystujących nowoczesne technologie oraz prowadzących działalność gospodarczą w przemysłach kluczowych i usługach specjalistycznych dla regionu.

W ramach projektu utworzone zostaną nowe miejsca pracy, co w konsekwencji wpłynie na polepszenie warunków życia, zwiększenia poziomu zatrudnienia w regionie i zmniejszenia ubóstwa.