WIDEO: Gmina Daszyna kończy budowę Domu Pomocy Społecznej w Drzykozach. Trwają ostatnie prace wykończeniowe

b2ap3_thumbnail_Zrzut-ekranu-2022-09-22-o-12.53.20

Gmina Daszyna kończy budowę Domu Pomocy Społecznej w Drzykozach. Projekt ma na celu dostosowanie do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu. Trwają ostatnie prace wykończeniowe.

W ramach realizacji projektu promowane będzie bezpośrednio efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi i łagodzenie skutków zmian klimatu, a pośrednio promowana będzie różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez wykorzystanie w projekcie energooszczędnych rozwiązań, zmniejszających zapotrzebowanie na energię konwencjonalną ze źródeł kopalnych, zapobieganie emisji zanieczyszczeń.

Inwestorem i Beneficjentem głównym jest Gmina Daszyna. Beneficjentami końcowymi są mieszkańcy: gminy i gmin sąsiednich. Celem bezpośrednim realizowanego projektu poprawa dostępności i jakości usług społecznych – terapeutyczno-opiekuńczych dla osób starszych co pozwoli na ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Pozostałe cele: osiągnięcie bezpośrednich korzyści społeczno-gospodarczych; obniżenie różnic w dostępności i jakości infrastruktury społecznej; wpływ na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społecznej gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej; wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze Gminy Daszyna; oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt lekarskich oraz kosztów lekarstw; podniesienie kwalifikacji personelu terapeutyczno-opiekuńczego poprzez przeprowadzenie szkoleń; promocja gminy jako miejsca przyjaznego swoim mieszkańcom; wzrost zatrudnienia z tytułu powstania planowanego Ośrodka Wsparcia. Efektem realizacji projektu będzie: powstanie 1 obiektu - ośrodka opieki, realizującego usługi społeczne i dla osób zależnych, dla 80 pensjonariuszy, przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; utworzenie nowych miejsc pracy - 70 etatów.

Realizacja projektu obejmuje adaptację i rozbudowę budynku w Drzykozach wraz z obiektami towarzyszącymi na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych, w tym:

• wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, w tym przystosowanie obu obiektów dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu

• wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych

• wykonanie instalacji elektrycznych

• zakup nieruchomości

• wyposażenie

• działania szkoleniowe w ramach cross-finansingu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość to 8 905 797,14 zł. Kwota dofinansowania 5 698 777,99 zł.

Na placu budowy trwają ostatnie prace wykończeniowe. Zobacz drugi oddcinek programu poświęconemu budowie DPS w Drzykozach: